Tolvaj Marianna Éva
(márkanév: YourDreamDesign)

Rövid összefoglaló

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén. A személyes adatok törlését szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén lehet kérni.

Érintett weboldalak/honlapok: https://yourdreamdesign.hu

Bemutatkozás

Tolvaj Marianna Éva ev. (márka: YourDreamDesign) (székhely: 1144. Budapest, Ond Vezér Útja 24./4./14., honlap: https://yourdreamdesign.hu) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.) • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) Az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden körülmények között szem előtt tartja. Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást.

Adatkezelő

Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést Tolvaj Marianna Éva (márka: YourDreamDesign) végzi.
Név: Tolvaj Marianna Éva  (márka: YourDreamDesign) (székhely: 1144. Budapest, Ond Vezér Útja 24./4./14., honlap: https://yourdreamdesign.hu. Telefonszám: 06307182811 Email cím: vngdesign@outlook.hu

Workshopokra történő jelentkezés során történő adatkezelése

A kezelt adatok köre:
név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok (név, cím, cég esetén adószám), ajándékutalvány, kupon, egyéb voucher beváltása esetén annak száma.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés célja:
Képzéseken, workshopokon való részvétel dokumentálása, kapcsolattartás. A résztvevők később tájékoztatást kapnak a soron következő tréningekről, melyet email formájában lemondhatnak. A workshophoz kapcsolódó kapcsolattartás, visszaigazoló – pontosító – utánkövető email küldése.

Egyéb: az oktatások során fotók és videók készülhetnek, amennyiben megtagadod ezek közzétételét a YourDreamDesign oldalakon (weboldal, facebook oldal, instragram oldal) – ezt minden esetben előre jelezzük, kérés esetén elállunk tőle.

Az adatkezelés időtartama:
A tréninget követő 5 évig tároljuk az adatokat. A tréningről kiállított számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük.

Adattovábbítás:
nincs

Az adatszolgáltatás módja:
önkéntes

 Jogorvoslat

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a fentebb található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie.

Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg:

 • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
  • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
  • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
  • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),
  • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
  • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
  • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR vagy Info tv. rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 2018. május 3.